Beställ en utbildning

EHYT rf erbjuder utbildningar till grundskolor och läroanstalter samt till professionella som arbetar med barn och unga. Spelkunskap-utbildningarna är avgiftsfria för grundskolan samt för professionella tillsvidare.
Beställ en utbildning: kontakta utbildningsplanerare Annukka Såltin annukka.saltin(a)ehyt.fi tel. 050 435 4248

Lektioner i Spelkunskap samt föräldrakväll

Vad? Spelkunskap-lektionerna förstärker elevernas kunskap och färdigheter kring digitalt spelande. Under lektionerna behandlas för- och nackdelar med att spela digitala spel och olika sätt att hantera spelandet i vardagen. Med eleverna på åk 5.-9. behandlas även trygga sätt att hantera sociala medier.  Föräldramötet ökar föräldrarnas förståelse över vilken roll digitalt spelande har i barns och ungas liv samt ger stöd för en fortsatt spelfostran i hemmen.

Varför? Digitalt spelande är en viktig del av hemmets och skolans mediafostran. Både eleverna och de vuxna får ökad kunskap om spel och förståelse av spelandets roll i vardagen. Spelkunskap stöder en konstruktiv diskussion mellan barnet, föräldrarna och skolan, som främjar skapandet av en uppmuntrande och trygg spelkultur samt förebygger spelproblem.

För vem? Elever i åk 1.-9. samt deras föräldrar och personalträff för skolans personal

Tid? 45 min per elevgrupp och 90 minuter per föräldramöte

Pris? Avgiftsfritt. Spelkunskap finansieras år 2020 av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Utbildningarna erbjuds avgiftsfritt till svenskspråkiga grundskolor fortsättningsvis.

Spelkunskap-lektioner

Spelkunskap-lektioner (45 min.) bygger på diskussion om digitalt spelande. Lektionens målsättning är att öka elevernas förmåga att reflektera kring sitt eget spelande men även förstå spel som ett större fenomen. Lektionerna ökar elevernas kunskap och färdigheter om spelandets för- och nackdelar, ger möjlighet till diskussion om åldersgränser, identifiering av risker med spelandet samt reflektion kring balansen mellan spelandet och resten av livet. Under lektionerna används frågesport, påståenden och video för att väcka diskussion. Under  5.-9. klassisternas lektioner diskuteras publicering, skydd av personuppgifter samt det ansvar och den frihet man har gällande telefonandvändning och sociala medier. Maksimalt elevantal per grupp är 30 och högst 5 lektioner per skoldag och utbildare.

Spelkunskap föräldrakväll

Spelkunskap föräldrakväll (90 min) baserar sig på en informativ inledning och en gemensam diskussion om digitalt spelande. Föräldrakvällen strävar till att öka föräldrarnas medvetenhet om spelvärlden, förståelse för barns och ungas spelande, spelens påverkningar och uppmuntrar till en aktiv spelfostran i hemmen.  En dialog om spelande barn och vårdnadshavare emellan, skapar en grund för en positiv och trygg spelkultur och förebygger spelproblem.  Målsättningen under föräldratillfället är att diskutera om fenomen relaterade till spelande, inleda en diskussion bland föräldrarna samt erbjuda verktyg till föräldrarna att hemma hantera barnens spelande. Under föräldrakvällen delas det ut material till stöd för spelfostran.

Hur förbereder sig skolan inför lektionerna?

Skolans kontaktperson föreslår lämpliga datum till undertecknad. Då datumen är fastslagna skickar skolan en lektionstidtabell där grupperna arbetar klassvis med oss 45 minuter åt gången (45 min, max. 5 lektioner under en skoldag). Lärarens närvaro är önskvärd under lektionen, via närvaron får hen kännedom om spelfostran samt en dos av elevernas funderingar och kunskaper kring temat. När vi besöker skolan utgår vi från skolans egen timindelning. Lektionerna erbjuds på svenska. För en fungerande föräldrakväll önskas att kvällens tema öppnas till föräldrarna i god tid vid inbjudan till föräldrakvällen. Vi rekommenderar att föräldrakvällen hålls i samband med lektioner i Spelkunskap.
Teknik och utrustning: i klassutrymmen behövs dator, videokanon och vit duk. Utbildningsmaterialet är laddat på en minnessticka. OBS! Utbildaren behöver tid att sätt i ordning materialet innan lektionstarten, ta detta i beaktan inför skolbesöket. Tiden är inte inräknad i lektionstiden.

Spelkunskap för professionella

Vad? Utbildningen erbjuder kunskap och arbetsverktyg för att hantera digitalt spelande. Under utbildningen behandlas barns och ungas digitala spelande och spelkulturer, spelfostran, spelproblem samt hur de kan förebyggas.

Varför? Digitalt spelande har blivit en allt betydelsefullare del av barns och ungas kultur, fritid. Det är viktigt att professionella som arbetar med barn och unga har kunskap om och förståelse över digitalt spelande för att kunna behandla ämnet i sitt eget arbete.

För vem? För professionella som arbetar med barn och unga.
Spelkunskap utbildningen riktas förutom skolornas personal till personal inom fostran, socialtjänsten och sjukvården.

Utbildningen innehåller bl. a:

  • digitalt spelande bland barn och unga
  • spelkulturer samt spelande som fenomen
  • spelandets olika motiv och verkan
  • problembaserat spelande
  • spelfostran och förebyggande av spelrelaterade skadeverkningar

Tid: 2,5-3 timmar

Pris:  Avgiftsfritt. Spelkunskap finansieras år 2020 av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Utbildningarna erbjuds avgiftsfritt till svenskspråkiga grundskolor fortsättningsvis.